bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Ostrołęka, dnia 19.01.2018 r.
Znak sprawy S.26.1.2018

Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji T. Kościuszki
ul. Legionowa 17
07-401 Ostrołęka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

udzielana w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Nr ogłoszenia przetargu: 500234-N-2018 z dnia 08.01.2018 r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 500008016-N-2018 z dnia 10.01.2018 r.

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja i realizacja wycieczki do Grecji dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce”:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.01.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 19).
2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3250,00 zł brutto na jedną osobę.
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 19.01.2018 r. do godz. 11.00 złożono 3 oferty. Następujący Wykonawcy złożyli oferty:

1. Harctur Sp. Z o.o., 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 43 cena za 1 os. 3980,00 zł; termin wykonania zamówienia: 23-30.06.2018 r. warunki płatności: 30 dniowy termin płatności
2. Biuro Podróży „ELLA TOURS”, Plac Klasztorny 2, 59-220 Legnica cena za 1 os.: 3974,00 zł; termin wykonania zamówienia: 23-30.06.2018 r. warunki płatności: 30 dniowy termin płatności
3. „JUVENTUS” Biuro Turystyki i Podróży, 07-410 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 24 cena za 1 os.: 3218,00 zł termin wykonania zamówienia:23-30.06.2018 r. warunki płatności: 30 dniowy termin płatności

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Dostęp do dokumentów można uzyskać pod n/w adresem:

http://zs4ostroleka.pl/zamowienia-publiczne/Opublikował: Justyna Dąbrowska
Publikacja dnia: 19.01.2018
Podpisał: Krzysztof Budny
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 953